?>

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER


Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af varer, produkter og ydelser hos Winncare Nordic ApS, medmindre andet er skriftligt aftalt. Medmindre andet følger af ordrebekræftelsen, et tilbud fra Winncare Nordic ApS eller andre skriftlige aftaler, udgøres aftalen af ordrebekræftelsen, det underliggende tilbud og nærværende betingelser. Medmindre andet er angivet, er alle tilbud fra Winncare Nordic ApS alene at betragte som opfordring til at gøre tilbud og er således ikke bindende for Winncare Nordic ApS. Aftale er indgået og har bindende virkning for parterne, når Winncare Nordic ApS har fremsendt skriftlig ordrebekræftelse. Winncare Nordic ApS er beliggende på Tårnborgvej 12C, 4220 Korsør.

Alle priser er i DKK eller EUR ekskl. moms. Ved betaling i anden valuta anvendes Nationalbankens officielle valutakurser på faktureringsdatoen. Det påhviler kunden at betale enhver skat, told eller lignende offentlig afgift, der pålægges den købte ydelse/vare. Medmindre andet fremgår af Winncare Nordic ApS’ tilbud, finder Winncare Nordic ApS’ til enhver tid gældende prisliste anvendelse. Winncare Nordic ApS kan uden varsel og med øjeblikkelig virkning ændre sin prisliste. Priser i tilbud fremsættes under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og ændringer, som følger af lovkrav, anbefalinger eller pålæg fra offentlige myndigheder eller lignende. Faktura forfalder til kontant betaling netto 30 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling beregnes rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Ved manglende betaling udsender Winncare Nordic ApS betalingspåmindelser med jævnlige mellemrum (ca. 10 dage efter forfaldsdato/forrige betalingspåmindelse). Ved anden og tredje betalingspåmindelse påkræves et rykkergebyr på 225 kr. Såfremt Winncare Nordic ApS ikke har modtaget betaling senest 10 dage efter udsendelse af tredje rykker, overdrages opkrævningen til inkasso. Kundens betalinger afskrives først på renter og omkostninger.

SOLGTE PRODUKTER, HVOR KUNDEN ERHVERVER EJENDOMSRETTEN, ER SOLGT MED EJENDOMSFORBEHOLD, OG ER WINNCARE NORDIC APS’ EJENDOM INDTIL KUNDEN HAR BETALT HELE KØBESUMMEN MED TILLÆG AF RENTER OG OMKOSTNINGER SAMT EVENTUELLE UDGIFTER VEDRØRENDE DET SOLGTE, SOM MÅTTE VÆRE AFHOLDT AF WINNCARE NORDIC APS PÅ KUNDENS VEGNE. Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, forpligtiger kunden sig til på behørig vis at drage omsorg for produkterne, herunder at opbevare og vedligeholde det solgte forskriftsmæssigt, at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi og i øvrigt ikke at foretage nogen form for ændringer i produkterne uden Winncare Nordic ApS' skriftlige samtykke. Kunden forpligter sig til, ikke uden Winncare Nordic ApS' samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til denne. Det påhviler kunden at sikre, at produktet altid er tilgængeligt for Winncare Nordic ApS’ besigtigelse og inspektion, så længe Winncare Nordic ApS’ ejendomsforbehold består.

Alle ejendoms- og immaterielle rettigheder til produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i et tilbud, tilhører Winncare Nordic ApS.

Levering sker EX WORKS, Inco Terms 2020 og kunden arrangerer selv transport, hvis ikke andet er aftalt. Undtaget heraf er småpakker, hvor Winncare Nordic ApS sørger for transport. Risikoen for produkters hændelige undergang overgår til kunden, når levering er sket. Medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen, anses levering for at være sket, når varen er overgivet til kunden eller dennes transportør.

Kunden har under følgende betingelser returret for ubrugte produkter, idet nedenstående fremgangsmåde skal anvendes ved kundens returnering. Kundens returret gælder i to måneder fra fakturadatoen, og returprodukter skal returneres i hel og ubrugt original emballage. Returretten gælder for Winncare Nordic ApS’ standardprodukter og således ikke for produkter, som Winncare Nordic ApS har fremskaffet i overensstemmelse med kundens individuelle ønsker. Ved returnering beregner Winncare Nordic ApS et omkostningsgebyr på 30% af den fakturerede pris ekskl. eventuel rabat. Kunden afholder alle forsendelsesomkostninger og bærer risikoen for forsendelsen til Winncare Nordic ApS. Ved udnyttelse af returretten skal kunden kontakte Winncare Nordic ApS, som oplyser kunden om et returordrenummer. Returordrenummeret skal være synligt på emballagen, når produktet returneres til Winncare Nordic ApS. En kopi af kundens oprindelige faktura eller følgeseddel skal være vedlagt det returnerede produkt.

Kunden er selv ansvarlig for at udføre lovpligtigt eftersyn af solgte produkter i henhold til gældende standard som f.eks. ISO DS/EN 10535 og ISO DS/EN 17966.

Reparation og udskiftning af reservedele faktureres efter gældende reservedels- og timepriser pr. påbegyndt halve time.

Angivne mål på tekniske data, skitser og lignende er kun vejledende.

Winncare Nordic ApS vil altid bestræbe sig på at levere kundens ordre inden for den aftalte tid, hvor kunden accepterer, at leveringstidspunktet ikke er afgørende. Hvis Winncare Nordic ApS på trods af sine bestræbelser ikke er i stand til at levere inden for den aftalte dato, vil der ikke være tale om et aftalebrud, og Winncare Nordic ApS har ikke noget ansvar over for kunden for enhver leveringsforsinkelse eller leveringsfejl, som ikke er beskrevet i dette dokument. Leveringsforsinkelse giver ikke kunden ret til at annullere en ordre, medmindre kunden har givet et skriftligt varsel til Winncare Nordic ApS med krav om levering inden for tredive (30) dage, og Winncare Nordic ApS har ikke opfyldt leveringen inden for denne frist. Hvis kunden derefter vælger at annullere ordren, er kunden berettiget til at kræve tilbagebetaling af forudbetaling for en sådan levering som det eneste middel.

Kunden har pligt til ved levering straks at undersøge det leverede for at konstatere, om der foreligger mangler ved det leverede eller om dette er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen såvel kvalitativt som kvantitativt. Såfremt kunden måtte ønske at påberåbe sig en mangel som Winncare Nordic ApS hæfter for, skal en sådan ske skriftligt straks ved levering, eller straks efter manglen måtte vise sig. Såfremt kunden ikke straks har fremsat reklamation, dog senest 12 måneder efter levering, bortfalder kundens ret til at påberåbe sig en sådan mangel, medmindre manglen omfattes af Winncare Nordic ApS’ garanti i en særskilt aftalt længere garantiperiode. Såfremt det inden reklamationsrettens udløb konstateres, at det leverede lider af en eller flere mangler i konstruktion, materiale eller fremstilling, forbeholder Winncare Nordic ApS sig valgretten til, inden for rimelig tid, 1) at foretage reparation hos kunden eller på Winncare Nordic ApS’ værksted, 2) omlevering eller 3) kreditere kunden i form af en pro rata reduktion af købsprisen. I det tilfælde, hvor det vurderes, at kunden selv kan foretage reparationen, anses afhjælpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelfri del. Afhjælpning omfatter ikke forhold, hvor manglen skyldes kundens egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod Winncare Nordic ApS’ forskrifter, ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriserede personer, ændringer og indgreb i det leverede, som ikke er forhåndsgodkendt af Winncare Nordic samt ekstraordinære klimatiske påvirkninger. Forbrugs- og sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. (fortsættes på næste side)
Ej heller montering og afmontering er omfattet. Kunden bærer risikoen for produktets undergang samt afholder leveringsomkostninger ved fremsendelse af produkter til Winncare Nordic ApS med henblik på reparation eller omlevering. Ved Winncare Nordic ApS’ returnering af reparerede dele eller fremsendelse til kunden med henblik på omlevering bærer Winncare Nordic ApS risikoen og omkostningerne herfor.

Winncare Nordic ApS yder garanti på alle sine produkter. Garantiperioden varierer afhængigt af de enkelte produktdele. Se venligst den separate oversigt over garantiperioderne. Winncare Nordic ApS giver også en 12-måneders garanti på alle serviceydelser og reparationer foretaget af Winncare Nordic ApS.

Winncare Nordic ApS er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, omkostninger til tredjemandsafhjælpning samt lignende indirekte tab eller skade. Kundens eneste retsmidler er under alle omstændigheder begrænset til dem, der er nævnt i pkt. 10, 11 og 12 ovenfor, og kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning af nogen art ud over dette. Winncare Nordic ApS er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af ufravigelig lovgivning. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis om erstatning er således udtrykkeligt fraskrevet.

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder - men ikke begrænset til - krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildebrand, naturkatastrofer, valutarestriktioner, importeller eksportforbud, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

Aftalen er underlagt dansk ret. Alle tvister, der vedrører eller udspringer af aftalen og kundens anvendelse af Winncare Nordic ApS’ ydelser, skal afgøres ved retten i Næstved i første instans. Enhver tvist eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen, herunder eventuelle tvister vedrørende eksistens, gyldighed, ophør eller overtrædelse heraf, skal afgøres ved voldgift arrangeret af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med reglerne om voldgiftsprocedure vedtaget af Voldgiftsinstituttet og gældende på det tidspunkt, hvor en sådan procedure indledes. Side